Brukervilkår

Iverksettelsesdato: 1. januar 2024

1. Introduksjon og anvendelsesområde

Velkommen til Tripplo.com, en digital plattform drevet av Rank High AB (Org.nr 559047-8144), lokalisert på Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige. Disse brukervilkårene regulerer din bruk av vår nettside og tjenester, der vi tilbyr et bredt utvalg av rabattkoder og tilbud fra forskjellige nettbutikker og selskaper. Ved å få tilgang til Tripplo.com, godtar du å være bundet av disse vilkårene, som utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Rank High AB.

2. Definisjoner

I disse brukervilkårene betyr:

 • “Vi”, “Oss”, “Vår” refererer til Rank High AB, som driver Tripplo.com.
 • “Bruker”, “Du”, “Din” refererer til enhver person eller enhet som får tilgang til eller bruker våre tjenester.
 • “Tjenester” inkluderer alle funksjonaliteter, funksjoner, applikasjoner og tjenester som tilbys av Tripplo.com.
 • “Innhold” omfatter all tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunstverk og dataprogrammer.
 • “Rabattkoder” refererer til koder som tilbys på vår plattform som gir rabatter eller spesialtilbud på produkter eller tjenester fra tredjepartsleverandører.

3. Naturen av Tripplo.coms tjenester

Tripplo.com fungerer som en mellommann mellom deg og ulike nettforhandlere. Vi tilbyr en plattform hvor du kan få tilgang til et bredt utvalg av rabattkoder og spesialtilbud fra disse forhandlerne. Det er viktig å merke seg at vi ikke direkte selger noen produkter eller tjenester; vår rolle er å lette din tilgang til potensielle besparelser på kjøp gjort gjennom våre partnerleverandører.

4. Brukerberettigelse og tilgang

For å bruke våre tjenester, må du være minst 18 år gammel eller ha lovlig alder i din jurisdiksjon for å inngå en bindende kontrakt. Ved å få tilgang til Tripplo.com, forsikrer og garanterer du at du oppfyller dette alderskravet. Våre tjenester er ikke ment for personer under 18 år.

5. Brukerkonto og registrering

Selv om du kan bla gjennom Tripplo.com uten å registrere deg, kan visse funksjoner i våre tjenester kreve at du oppretter en konto. Når du registrerer deg, godtar du å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som forespurt av våre registreringsskjemaer. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din konto og passord og for å begrense tilgangen til din datamaskin. Du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter som foregår under din konto eller passord.

6. Bruk av rabattkoder og tilbud

Rabattkoder og tilbud som er tilgjengelige på Tripplo.com, er underlagt vilkår fastsatt av de respektive nettbutikkene eller selskapene. Vi er ikke ansvarlige for innløsning, feil, utelatelser eller utløp av online kuponger. Det er ditt ansvar å sikre at en rabatt blir anvendt før du fullfører et kjøp på leverandørens nettsted. Vi gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller påliteligheten av noen rabatt- eller kampanjetilbud.

7. Brukerens ansvar og oppførsel

Som bruker av Tripplo.com forventes du å bruke våre tjenester ansvarlig og lovlig. Dette inkluderer å ikke engasjere seg i noen aktivitet som kan skade oss eller andre brukere. Spesifikt godtar du å ikke:

 • Bruke våre tjenester til noe ulovlig formål.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til vårt system eller engasjere seg i noen aktivitet som forstyrrer, reduserer kvaliteten på, griper inn i ytelsen av, eller forringer funksjonaliteten til våre tjenester.
 • Bruke våre tjenester til å distribuere eller poste søppelpost, kjedebrev, konkurranser, søppel-e-post, pyramidespill eller andre former for forespørsler eller annonsering.
 • Poste eller distribuere noe materiale som krenker og/eller bryter noen tredjeparts rettighet eller noen lov.

8. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter i innholdet, designet, teksten, grafikken og annet materiale på Tripplo.com og i utvalget eller arrangementet av slikt materiale eies av Rank High AB eller dets lisensgivere. Varemerkene, handelsnavnene og logoene som vises på Tripplo.com, er eiendommen til Rank High AB eller andre tredjeparter. Ingenting i disse brukervilkårene skal tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke noe slikt varemerke, handelsnavn eller logo uten det forutgående skriftlige samtykket fra den respektive eieren.

9. Innholdets nøyaktighet og pålitelighet

Selv om vi streber etter å sikre at informasjonen på Tripplo.com er korrekt og oppdatert, kan vi ikke garantere påliteligheten eller nøyaktigheten av slik informasjon. Innhold på vår nettside kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer og forbedringer av informasjonen på vår nettside gjøres periodisk. Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte enhver aspekt av våre tjenester når som helst, inkludert tilgjengeligheten av enhver funksjon, database eller innhold.

10. Forbudte aktiviteter

Under bruk av Tripplo.com skal du ikke:

 • Reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av våre tjenester, bruk av våre tjenester eller tilgang til våre tjenester uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.
 • Poste eller overføre gjennom Tripplo.com noe materiale som bryter mot eller krenker andres rettigheter, er ulovlig, truende, krenkende, ærekrenkende, invaderer privatlivet eller publisitetsrettigheter, vulgært, obskønt, blasfemisk eller på annen måte støtende.
 • Engasjere deg i noen oppførsel som, etter vårt eget skjønn, begrenser eller hindrer noen annen bruker fra å bruke eller nyte Tripplo.com.

11. Tredjepartslenker og -tjenester

Våre tjenester kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder eller -tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Rank High AB. Vi har ingen kontroll over og tar intet ansvar for innholdet, personvernspolitikkene eller praksisene til noen tredjepartsnettsteder eller -tjenester. Du erkjenner og godtar at Rank High AB ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller antatt å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

12. Endringer i tjenesten

Rank High AB forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller en del av den) med eller uten varsel. Du godtar at Rank High AB ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

13. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Rank High AB ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om Rank High AB har blitt informert om muligheten for slike skader), som følge av: (i) bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten; (ii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iii) uttalelser eller oppførsel fra en tredjepart på tjenesten; eller (iv) ethvert annet spørsmål relatert til tjenesten.

14. Skadeserstatning

Du godtar å skadesløsholde Rank High AB, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, tjenestemenn, agenter og andre partnere og ansatte, fra ethvert tap, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokatutgifter, som gjøres av en tredjepart på grunn av eller som følge av din bruk av tjenesten i strid med disse brukervilkårene og/eller som følge av en overtredelse av disse brukervilkårene og/eller enhver overtredelse av dine representasjoner og garantier angitt ovenfor.

15. Fraskrivelser

Tripplo.com tilbys på en “som den er” og “som tilgjengelig” basis. Rank High AB fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av enhver art, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Vi garanterer ikke at Tripplo.com vil være feilfritt, eller at nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjonen som er oppnådd gjennom tjenesten.

16. Brukerfeedback og innsendinger

Vi ønsker din tilbakemelding og forslag om hvordan vi kan forbedre våre tjenester velkommen. Alle ideer, forslag, dokumenter eller forslag som du sender til Rank High AB via våre tjenester eller e-post, er på din egen risiko og kan brukes av oss uten noen forpliktelse, inkludert monetær eller anerkjennelse, og er ikke konfidensielle.

17. Oppsigelse av bruk

Rank High AB forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å avslutte din tilgang til hele eller deler av Tripplo.com, med eller uten varsel. Årsaker til oppsigelse kan inkludere, men er ikke begrenset til, brudd på disse brukervilkårene, forespørsel fra rettshåndhevelse eller andre statlige organer, opphør eller vesentlig endring av tjenesten, eller uventede tekniske problemer eller problemer.

18. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med svensk lov, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikter. Eventuelle tvister som oppstår fra disse brukervilkårene eller din bruk av tjenesten skal være underlagt de eksklusive domstolenes jurisdiksjon i Stockholm, Sverige.

19. Tvisteløsning

Ved eventuelle tvister, krav eller uenigheter som oppstår fra eller i forbindelse med disse brukervilkårene eller brudd på disse, skal partene bruke sine beste anstrengelser for å løse tvisten. Til dette formål skal de konsultere og forhandle med hverandre i god tro. Hvis de ikke oppnår en løsning innen en periode på 60 dager, skal tvister, etter varsel fra den ene parten til den andre, endelig avgjøres ved domstolene i Stockholm, Sverige.

20. Delbarhet

Hvis noen bestemmelse i disse brukervilkårene anses å være ugyldig av en kompetent domstol, skal partene likevel være enige om at domstolen skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelsene i brukervilkårene skal forbli i full kraft og virkning.

21. Endringer av brukervilkårene

Rank High AB forbeholder seg retten til når som helst å endre disse brukervilkårene uten varsel. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse brukervilkårene for oppdateringer/endringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter at endringer er publisert, betyr at du aksepterer og godtar revisjonene.

22. Overføring

Du kan ikke overføre eller overdra disse brukervilkårene, ved lov eller på annen måte, uten Rank High ABs forhåndsskrevne samtykke. Ethvert forsøk fra din side på å overføre eller overdra disse brukervilkårene uten slikt samtykke, vil være ugyldig og uten virkning. Rank High AB kan overføre eller overdra disse brukervilkårene, etter eget skjønn, uten restriksjoner.

23. Fraskrivelsesklausul

At Rank High AB ikke håndhever noen rett eller bestemmelse i disse brukervilkårene, vil ikke utgjøre et fraskrivelse av fremtidig håndhevelse av den retten eller bestemmelsen. Fraskrivelse av noen slik rett eller bestemmelse vil kun være gyldig hvis den er skriftlig og signert av en behørig autorisert representant for Rank High AB.

24. Firmainformasjon

For eventuelle forespørsler eller juridisk korrespondanse, vennligst referer til følgende firmainformasjon:

Rank High AB
Org.nr: 559047-8144
Adresse: Hantverkargatan 53, lgh 1103, 112 31 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 722-016786
E-post: axel@tripplo.com

Dette er det registrerte kontoret for Rank High AB, som driver nettstedet Tripplo.com.

25. Kontakt og meldinger

Alle meldinger eller annen kommunikasjon til Rank High AB som gjelder disse brukervilkårene, bør sendes til den angitte firmaadressen eller e-postadressen. Vi vil kommunisere med deg via e-post eller ved å publisere meldinger på Tripplo.com. For kontraktsmessige formål samtykker du til å motta kommunikasjon fra oss elektronisk og godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, oppfyller alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Bedriftsinformasjon:

Rank High AB
Org.nr 559047-8144
Hantverkargatan 53, lgh 1103
112 31 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 722-016786
Nettsted: Rankhighab.com
Brukervilkår Personvernregler Cookies Slik tjener vi penger Hvordan vi finner, verifiserer og rangerer rabatter
© 2024 All Rights Reserved. tripplo.com
Denmark flag Denmark
Finland flag Finland
France flag France
Germany flag Germany
Netherlands flag Netherlands
Norway flag Norway
Sweden flag Sweden
United Kingdom flag UK